Solceller

Installera solceller eller som de även kallas solpaneler på ditt tak och få grön el. De är nästintill underhållsfria och håller i många många år. Läs mer och ta reda på om solceller är ett bra alternativ för ditt hus. 

grönel
Solpaneler hus

Vad gör solceller?

Vad är solceller och solpaneler, och hur fungerar de? I den här texten ger vi dig en grundlig genomgång av allt du behöver veta i ämnet, från hur de fungerar, till vad du ska tänka på när du väljer och installerar solpaneler och solceller på och runt villor, flerbostadshus och andra fastigheter.

Solceller genererar elektricitet när de utsätts för ljus. Hur mycket elektricitet som genereras beror helt och hållet på hur hög ljusintensiteten är. Vad solceller i själva verket gör att omvandla ljusenergi till elektrisk energi. Därför är det helt avgörande för elproduktionen att solpaneler placeras så att de utsätts för så mycket solljus som möjligt.

Solceller och solpaneler ska inte förväxlas med solfångare. Solfångare kallas anordningar som används för att värma vatten med solenergi. De används i vattenburna värmesystem och för att producera varmt tappvatten och fungerar på ett helt annat sätt än solceller. 

Vad är solpaneler?

Solpaneler är monteringsfärdiga enheter med solceller, som kopplats ihop och monterats i ett hölje. Solpaneler kan köpas färdigbyggda och går att montera utomhus, direkt på tak, väggar och andra sätt, utan att ytterligare väderskydd behövs.

De flesta solpaneler består av solceller inkapslade i ett hölje av stålplåt eller lättmetall, med glas på framsidan, för att släppa in ljus. Solpaneler finns i många olika utförande och ingår ofta i kompletta system, med beslag anpassade för olika montage, t ex tak, vägg och fristående.

Hur fungerar solpaneler?

Den korta versionen är att ljuspartiklar – fotoner – med hög energi, som avgivits av solen passerar genom solpanelens glasskiva och träffar solcellerna, där de omvandlas till elektrisk ström.

Men hur går det till, egentligen? Förklaringen är något teknisk men på en övergripande nivå är det hela ganska enkelt.

Solpaneler består av flera serie- och/eller parallellkopplade solceller som samverkar för att generera elektrisk energi. Elektriciteten uppstår när ljuspartiklar – fotoner – träffar solcellernas halvledare och då avger sin energi till materialets elektroner som då blir rörliga och bildar en elektrisk ström.

 • Ljusets fotoner träffar solcellernas halvledare, som normalt inte leder ström.
 • Fotonerna exciterar, alltså avger sin energi till materialets elektroner.
 • När elektronerna får tillräckligt hög energi från ljusets fotoner kan de börja röra sig över halvledarens isolerande barriär och ut i solpanelens anslutningsledningar.
 • Eftersom elektrisk ström är just elektroner i rörelser alstras nu elektrisk ström som kan användas för att ladda batterier eller driva lampor och olika apparater.

Fördelar med solceller

Nackdelar med solceller

FAQ - Solceller

Priset på dina solceller beror på hur många du ska ha samt vilken modell du väljer. 

Solpaneler är bra för miljön jämfört med många av alternativen och de är ett bra val, förutsatt att du satsar på kvalitet och lång livslängd.

 • Produktion av el med solceller orsakar inga utsläpp – Solpaneler är helt inkapslade och påverkar inte miljön när de är i bruk.
 • Solenergi innebär ingen extra uppvärmning – All solstrålning blir värme till slut. Du bara lånar den en stund för att göra elektricitet
 • Solpaneler är tysta och orsakar inga miljöstörningar i sin omgivning. – Till skillnad från till exempel vindkraftverk som orsakar ljud, rörliga skuggor och blinkande solljus.

 

Även solpaneler har dock viss miljöpåverkan:

 • Farliga kemikalier används i tillverkningen – Säkerställ att du köper från kända tillverkare som tar miljöarbetet på allvar
 • Solpaneler innehåller exotiska och i vissa fall miljöfarliga material – Var noga med att de återvinns korrekt när de skrotas
 • Även solpaneler orsakar koldioxidutsläpp i tillverkningen – Se till att dina solpaneler används maximalt för att minimera utsläppen per kWh.

 

Solpaneler är en bra investering på sikt, inte minst för att de minskar ditt beroende av el från elnätet. Att köpa och installera solpaneler kostar och det är viktigt att se det som en investering, som betalar av sig på sikt.

Med allt större miljöfokus, stigande elpriser och ökande underhållskostnader för elnätet kommer solceller att bli en bättre investering för varje år som går. Med större egen elproduktion behöver du köpa mindre el från elnätet och drabbas mindre av höjda priser på el och elleveranser.

Vad är vad när det gäller solceller, solpaneler och solfångare? Det är lätt att bli förvirrad av alla snarlika begrepp, men här försöker vi reda ut begreppen lite.

 • Solceller kallas de små, tunna plattor som genererar elektricitet när de utsätts för ljus. Solceller kan tillverkas i alla möjliga former och storlekar, men de som används för elproduktion brukar vara ungefär stora som en handflata. Solceller är relativt ömtåliga och måste skyddas från väder och vind.
 • Solpaneler är färdigbyggda enheter av sammankopplade solceller som är inkapslade i ett väderskyddat hölje med glas på framsidan. Solpaneler är färdiga enheter som du kan köpa och montera på ditt hus eller på en ställning i trädgården. De finns i olika storlekar och anpassade för olika väderförhållanden.
 • Solfångare har ingenting med elproduktion att göra, utan används för att värma vatten till värme- och tappvattensystem, med hjälp av solens strålar. Solfångare kan vara ett bra komplement till din installation av solceller, om du har vattenburet värmesystem.

Med allt större miljöfokus, stigande elpriser och ökande underhållskostnader för elnätet kommer solceller att bli en bättre investering för varje år som går. Med större egen elproduktion behöver du köpa mindre el från elnätet och drabbas mindre av höjda priser på el och elleveranser.

Hur mycket el din installation av solceller producerar varierar mycket med var i landet du bor, men beror kanske mest på hur solcellerna är installerade.

Du kan räkna med att en välfungerande solcellsanläggning i Sverige kommer att generera ungefär 1000 kWh per år, för varje kW i produktionskapacitet som är installerad. Det motsvarar alltså att du totalt under ett år får ungefär 1000 timmars produktion vid toppeffekt från din anläggning.

Den viktigaste faktorn för att maximera elproduktionen är rätt placering och rätt riktning. För att maximera årsproduktionen ska solcellerna vara riktade rakt mot söder och luta mellan 35 och 45 grader.

Det är också viktigt att växelriktaren, dvs elektroniken som kopplar ihop dina solpaneler med elnätet har hög verkningsgrad, dvs är effektiv och inte utvecklar mer värme än nödvändigt.

Solpaneler har inga rörliga delar som slits ut, men ingenting håller för evigt. De flesta bedömare räknar med en livslängd på minst 25 år.

Även om solpanelerna skulle kunna hålla mycket längre än så finns en annan faktor att ta med i beräkningen, nämligen den ständiga teknikutvecklingen. All teknik blir ständigt bättre och det gäller förstås även solceller.

Det är alltså kanske inte främst av åldersskäl som du kommer att vilja byta dina solpaneler i framtiden. Tekniken kommer att ha blivit så mycket bättre om 25 år, eller till och med tidigare, att du kanske kommer att vilja uppgradera av rena effektivitetsskäl.

Solceller ger mer mer el ju mer ljus de utsätts för och på vintern står solen lägre och lyser svagare, men det är bara en del av sanningen. Det är också ett faktum att solpaneler blir effektivare vid lägre temperaturer, något som delvis kompenserar för bortfallet.

I praktiken blir skillnaderna ganska små mellan olika årstider i de flesta delar av Sverige, men helt klart påverkas elproduktionen av årstiderna.

Olika typer av solceller

Det finns flera typer av solceller som används för att bygga solpaneler. Det finns också solpaneler som kombinerar solceller och solfångare (för värme), så kallade PVT-paneler.

Här går vi igenom de vanligaste typerna Monokristallina solceller, Polykristallina solceller och Tunnfilmssolceller:

Monokristallina solceller – De monokristallina solcellerna är kiselbaserade och är rätt alternativ om du verkligen vill maximera verkningsgraden (15 – 22%). Det är dock en effektivitet som kostar. Monokristallina solceller är dyrare än polykristallina celler.

Polykristallina solceller – Även polykristallina solceller är baserade på kisel men har i allmänhet något lägre verkningsgrad (15 – 17%). De är dock också billigare och kan vara ett alternativ värt att överväga.

Tunnfilmssolceller – Som namnet antyder är tunnfilmssolceller tunnare och det går åt mindre material i tillverkningen. Deras största fördel är att de kan göras böjbara, något som ger större flexibilitet vid installationen. Verkningsgraden är dock märkbart lägre (10 – 16%) och en installation med tunnfilmssolceller blir nästan alltid dyrare än alternativen.

Vilka solpaneler är bäst?

Vilka solpaneler som är bäst varierar från fall till fall och det är omöjligt att ge generella råd som gäller för alla. Det viktigaste när du ska välja solpaneler är att utgå från dina egna behov och möjligheter.

Checklista vid köpa av solceller:

Återbetalningstid för solceller?

För att räkna ut hur lång din återbetalningstid för solceller blir behöver du ta reda på hur mycket du kan få ut ifrån solceller, vilket beror på hur stor takyta du har, vilket väderstreck ditt tak ligger i samt vilka solceller du väljer. Det finns olika solceller som har olika kapacitet. Därefter behöver du den totala kostnaden för din solcellsinstallation. När du tagit fram detta kan du se hur mycket av din totala elförbrukning som kan bytas till den el du får från solceller och om du eventuellt kan komma att sälja överskott under de soliga månaderna. 

Hur stor yta?

Först behöver du räkna ut hur stor yta som du kan sätta solceller på. Om du inte vet mått på ditt tak finns det program för detta.

Väderstreck

Vilket väderstreck ditt tak pekar mot påverkar hur mycket effekt du kan få från dina solceller.

Kostnad

Hur mycket kostar inköp av de solceller ni önskar? Ta även med installationskostnad samt eventuellt grönt avdrag.

Elförbrukning

Hur mycket el förbrukar ni ett vanligt år? Hur mycket effekt kan ni få som max från era solceller?

Solceller verkningsgrad

Kommersiellt tillgängliga solceller har en verkningsgrad mellan 10 och 22 procent och de flesta ligger runt mitten i detta spann, runt 15 procent. Det betyder kort och gott att 15 procent av ljusenergin som träffar dem kommer ut i form av elektricitet.

När det gäller solceller sker konstant teknikutveckling och precis som med allt annat kan vi förvänta oss stigande verkningsgrad med tiden. Det som kommer att göra störst skillnad är dock inte vidareutveckling av dagens teknik, utan utvecklingen av helt nya typer av solceller i framtiden.

Att tänka på vid installation av solceller